Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Περαιτέρω, σκοπός του Υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Μέχρι σήμερα η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκονταν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, διάσπαρτα ήταν και τα κρίσιμα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα τον παράλληλο ή και αντικρουόμενο σχεδιασμό, τα αλληλεπικαλυπτόμενα έργα και εν γένει τη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Πλέον, η ενιαία δομή σε επιχειρησιακό επίπεδο έρχεται να διορθώσει τον κατακερματισμό μονάδων και συστημάτων που επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ασφαλώς, το παραπάνω σχήμα προϋποθέτει τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και φορέων καθώς σκοπός αυτού του Υπουργείου είναι ακριβώς η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣΔΔ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. να είναι ο βασικός τεχνολογικός πυλώνας του Δημοσίου προσφέροντας τις βέλτιστες και πλέον αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις για μια αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής τόσο για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤΟΧΟΙ

η συνεχής αναβάθμιση της λειτουργίας και της διαχείρισης των υποδομών ΤΠΕ υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες
η υιοθέτηση πελατοκεντρικής και εξωστρεφούς φιλοσοφίας, οργάνωσης και λειτουργίας, με την εφαρμογή σύγχρονης οργανωτικής δομής αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά και διοικητικά μοντέλα
η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών για την φιλοξενία, σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων, που επιφέρουν αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και σημαντικές οικονομίες κλίμακας στο Δημόσιο
η ανάπτυξη και η αδιάλειπτη παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τους Δημόσιους Φορείς ακολουθώντας τις απαιτήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
η ασφαλής λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών τόσο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και των φορέων που φιλοξενούνται, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές ασφαλείας και τηρώντας διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές
η εξασφάλιση διαλειτουργικότητας διαδικασιών και αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
η εφαρμογή αποδοτικού μοντέλου φιλοξενίας Φορέων Δημόσιας Διοίκησης στις τεχνολογικές υποδομές της
η υπεύθυνη και περιβαλλοντικά φιλική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποδοτικής λειτουργίας υποδομών
η συνεχής ανάπτυξη νέων δράσεων ΤΠΕ και η βελτίωση δεξιοτήτων του προσωπικού με βάση τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δημοσίου